Banner Image

Hvad er Scrum?

Hvad er SCRUM? - Metoder og Teknikker

Scrum guide til begreber, teknikker og metoder.

Inden du skal på Scrum kursus, så kan du her få en kort introduktion til begreberne. Man kan ikke sig Scrum uden også at sige agile. Tingene hænger uløseligt sammen, og oftest vil du høre for nævne de 2 ord sammen. Rammeværket er det ubetinget mest anvendte og populære rammeværk indenfor agile. Det anvendes af utallige udviklingsafdelinger og teams verden over, og rammeværket på siges for længst at have gået sin sejrsgang. Se alle Scrum og Agile uddannelser.

Scrum guide

 • Historie
 • Scrum Master
 • Scrum Board
 • Scrum Master uddannelse
 • Ceremonier / Møder
 • Scrum Model
 • Roller
 • Sprint
 • Retrospektiv
 • Scrum og Lean
 • Agile Coach uddannelsen

Scrum Historien

Skal du i gang med en agil transformation, så kan Scrum hjælpe dig og accelerere hele processen. Baggrunden skal findes i software udvikling, hvor en traditionel vandfalds projektmodel har vist sig utilstrækkelig. Resultatet var ofte forsinkelser, budgetoverskridelser, udmattede projektdeltagere og et mindre godt resultat. 17 amerikanske softwareudviklere forfattede derfor et manifest med fire værdier og 12 principper for god softwareudvikling

To af udviklerne, Ken Schwaber og Jeff Sutherland, forfinede agile, og udviklede rammeværket Scrum som er et regelbaseret rammeværk for effektiv udvikling af produkter og services. Rammeværket er i dag langt det mest anvendte rammeværk til at understøtte agil udvikling.

Scrum Master

En Scrum Master er ansvarlig for at udbrede anvendelse i organisationen, og sikre at interessenter holder sig til reglerne. Scrum Masteren hjælper med at udbrede Scrum principper, værdier, teori og regler, samt hvorledes virksomheden skal anvende rammeværket. Scrum Masteren sikrer også, at der løbende reflekteres over hvordan måden hvorpå der udvikles forbedres. 

Scrum Masteren er en neutral facilitator, der leder projektets proces gennem at planlægge og indkalde til møder, samt facilitere agendaen på møderne. Han coacher teamet og fjerner forhindringer for teamets arbejde. Han har til opgave at sikre en succesfuld gennemførelse af de enkelte sprints, og samtidig synliggøre udviklingen for product owneren.

Scrum Masteren skal således sikre, at teamet leverer maksimal værdi i samarbejde med de øvrige projekt interessenter. Derudover har masteren 4 vigtige opgaver som masteren bringer i spil når det er relevant:

 • Trainer
 • Coach
 • Mentor
 • Facilitator

Det stiller således store kommunikative, empatiske og menneskelige egenskaber at være en god scrum master. Hvis virksomheden opnår en god agil kultur, så vil opgaven blive mere enkel. Læs mere om Scrum Master. Du har her et overblik over akademiets certificerede Lean uddannelser

Scrum board

På samme måde som i Lean, så ligger Scrum og vægt på det visuelle og transparens, alt visualiseret på et Scrum board. Og et Scrum board hjælper teamet med at gøre opgaverne i både Sprint og Backlog synlige. Boardet opdateres dagligt af teamet og viser alle opgaver, der skal udfærdiges i det nuværende Sprint.

Et board er opdelt i tre kolonner:

 • Backlog
 • Doing
 • Done

Under planlægning af et Sprint bliver opgaver flyttet fra Backlog til Doing-kolonnen i en prioriteret rækkefølge. Hver opgave bliver desuden tildelt et teammedlem, så alle i teamet, samt Product Owner og Scrum Master ved hvem der udførelsen af opgaverne. Når opgaven er udført, flyttes den til Done-kolonnen. Du kan her læse mere om Scrum Board.

Scrum Master uddannelse

Hvad er en god Scrum Master uddannelse? Selve de tekniske værktøjer og værdier kan du lære på akademiets certificerede Scrum Master kursus på 2 dage. Det er ikke så kompliceret. Men gode menneskelige egenskaber og en coachende adfærd hjælper vil hjælpe dig godt på vej.

På Scrum kurset lærer du om værktøjer, teknikker, principper, værdier, regler og roller i Scrum frameworket.

Ceremonier / Møder

For at holde udviklingsarbejdet effektivt, gennemføres en række skarpt defineret møder. De har alle et skarpt formål og er alle tidsbegrænsede. Alle møder faciliteres af Scrum Masteren.

Sprint møde

På dette møde planlægger Teamet og Product Owner, hvilke opgaver eller features (Backlog Items) de vil udvikle til et fungerende produkt. Det er Produkt Owners opgave, at meddele hvilke opgaver/features, der skal prioriteres, og efterfølgende Teamets opgave er at estimere hvor meget arbejde de tror de kan nå at fuldføre i løbet at Sprintet. Teamet “trækker” opgaver fra Produkt Backlog til Sprint Backlog, hvor de aktive opgaver befinder sig. Mødet afsluttes med en liste over “Sprint Tasks” og teamet forpligter sig endeligt til arbejdsopgaverne.

Dagligt “Face to Face” møde og Sprint Execution

Et dagligt møde af maksimalt 15 min. varighed, hvor Teamet rapporterer til hinanden om fremgang og forhindringer. Hver team medlem besvarer følgende tre spørgsmål:

 • Hvad har du nået siden sidst?
 • Hvad regner du med at afslutte inden næste møde?
 • Hvilke forhindringer oplever du nu?

Face to face mødet er ikke et sted hvor der problemløses. Er der brug for at diskutere noget, gøres dette på et efterfølgende møde. Det er en fordel at have Product Owner med på mødet idet Product Owner er kundens repræsentant og kender kundens behov. Du lærer mere om dette på Scrum kursus.

Sprint Review Møde

Et Sprint har en varighed af 2-4 uger, og efter hver Sprint foretages et Sprint Review. Product Owner kan her finde ud af, hvordan det går med Teamet og Teamet får kunde feed back på det leverede produkt (inkrement) fra sidste sprint. Det vigtigste ved mødet er altså, en dybdegående, åben og ærlig samtale mellem Teamet og Product Owner. Mødet inkluderer også en produkt demo fra den sidste leverance.

Sprint Retrospective Møde

En vigtig del af Scrum er muligheden for løbende at tilpasse. I Sprint Retrospective er det Teamets anvendelse af frameworket, der evalueres og tilpasses. Formålet er at:

 • Evaluere hvordan Sprintet er gået i forhold til personer, relationer, proces og værktøjer
 • Identificere hvad der er gået godt og dårligt, og hvor der kan forbedres
 • Udarbejde en plan for implementering af forbedringer

Scrum Master spiller på denne måde en central faciliterende rolle.

Backlog Refinement Meeting

De fleste Product Backlog ‘items’ har som regel brug for videreudvikling, også kaldet “grooming”. Typisk fordi de er for store eller ikke forstået godt nok. Derfor finder mange Teams det nyttigt, at bruge lidt tid i hvert Sprint på at forberede Sprint Backloggen inden næste Sprint Planning møde. Store ‘items’ opdeles og tydeliggøres.

Scrum Model

På figuren til venstre får du et indtryk af et Scrum model, proces flow. Der er en rytmisk “trummerum” i måden hvorpå udviklingsarbejdet forløbet, og det er dette proces flow der er søgt skitseret i den grafiske fremstilling.

Roller

Der er 3 veldefinerede roller i rammeværket, og du får her en kortfattet forklaring om rollernes opgaver:

 1. Scrum Master
 2. Product Owner
 3. Teamet

Scrum Masteren

Rollen har ansvaret for at få SCRUM til at virke efter hensigten i organisationen. Og er samtidig ansvarlig for løbende at forbedre og fjerne hindringer for både Teamet og Product Owneren. Han er en “Servant Leader”, der har til opgave at få tingene til at ske. Læs mere om Scrum Master her.

Product Owner

Product Owner rollen er kundens repræsentant i udviklingsorganisationen, og rollen har 2 vigtige fokusområder:

 • Planlægge aktiviteter som udarbejdelse af Produkt Vision, Produkt Roadmap og Releaseplan
 • Prioritere og vedligeholde Produkt Backlog, Sprint planlægning samt gennemførelse af Sprint Review.

Product Owner skaber værdi og motiverer brugerne gennem løbende leverencer af værdiskabende funktionalitet. Product Owner er forretningens repræsentant i projektet og bør komme fra forretningen. Efter et Scrum Master kursus vil det være naturligt at fortsætte med et Scrum Product Owner kursus som det næste.

Teamet

Teamet (developers) udgøres optimalt af 3-9 personer. Teamet tager ansvar for at udføre arbejdet i projektet. Teamet er selvorganiserende, tværfunktionelt og har ideelt set de færdigheder og kompetencer, der er brug for, for at producere de ting, der er beskrevet i Product Backloggen.

Scrum sprint

Et sprint tager normalt mellem 1-3 uger. I starten kan teamet med fordel bruge 3-4 uger, men når forståelsen for rutinen indarbejdes, man længden med fordel reduceres til 2 uger.

Udgangspunktet for et sprint er en prioriteret produkt backlog. Alle User Stories, med tilhørende features, som udtages til et sprint skal være ”Sprint Ready”. Kriterierne for ”Sprint Ready” er:

 • En af Product Owner godkendt User Story
 • User Story har defineret accept kriterier
 • User Story er estimeret i User Story Points

Planlægning

Planlægning af sprintet foregår i 2 dele. I del 1 fremlægger Product Owner mål for sprintet og user stories gennemgås. Det er Product Owner’s ansvar at alle har samme forståelse for hvad der skal opnås.

Derefter nedbryder teamet hver User Story i Tasks og estimerer hver tasks i timer. Når alle user stories er nedbrudt og estimeret summeres timerne og teamet vurder om de kan nå alle user stories i forhold til kapacitet til rådighed.

Resultatet af planlægning er en Sprint Backlog der visualiseres på en fysisk tavle eller elektronisk tavle.

Sprint Review

På mødet demonstreres de udviklede features og godkendes af Product Owner. Der udarbejdes en status på sprintet og eventuelle User Stories der ikke er færdige overføres til sprint backloggen for næste sprint.

Sprint Retrospektivt

På mødet evaluerer teamet hvad der gik godt og på hvilke områder der kan forbedres. Der vælges typisk 2-3 indsatsområder som inkluderes i det efterfølgende sprint som Forbedrings User Stories.

Retrospektivt

Retrospektiv bruges til at skue tilbage på sprint forløbet og lære af de ting der er gået godt, eller mindre godt. For at frembringe et retrospektiv bør en workshop organiseres så de relevante personer kan komme med deres synspunkter. Det gælder om at få en åben og ærlig dialog, præget af vidensdeling og læring.   

Tak et Scrum kursus der passer godt til dig.

Scrum og Lean

Der er mange paralleller mellem Lean og rammeværket. Et af dem er anvendelsen af stående “stand up” møder med et forud defineret formål og indhold. Deltag på akademiets, og lær lære om Lean tavleledelse og udvikling gennem små iterative lærings cyklusser. Eller deltag på akademiets Scrum Master kursus. Du kan i denne Scrum Guide læse hvordan du kommer i gang med Scrum.

Agile Coach uddannelsen

Ønsker du akademiets Agile Coach uddannelsen og PAC certificering, og har du allerede deltaget på et eller flere Scrum kurser, så kan du opnå merit, også selvom kurset er fra en anden kursusudbyder. Du kan opnå merit for følgende Agile kurser:

Scrum Master Kursus 2 Dage
Product Owner Kursus 2 Dage
Agile kursus 2 Dage

For at opnå Scrum Master uddannelse certificering skal du have deltaget på begge ovenstående kurser. 

Relaterede kurser